TKDK DESTEKLERİ

Hibe oranı %50-65

40 yaş altı başvurular için %65 olup 1.000.000 avroya kadar hibe alınabilir.

 Hangi Tedbirden olursa olsun  başvuru sahibinde bulunması gereken özellikler:

 1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru

sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

 1. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden

bir daimi çalışanı;

 • Başvuru yapılan alanda eğitim veren Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya

ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Veya;

 • Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik

Kurumundan alınan hizmet dökümü,

Veya;

 • İlgili kayıt sistemine(hayvan kayıt, arı kayıt, işletme kayıt vb.) en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz

edilmelidir.

101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM 

101-2 ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

Bu alt tedbirler kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede

yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

 

Kimler başvurabilir? 

Mevcut Tarımsal işletme: Başvuru sahibinin, yatırımın yapılacağı yerde, başvuru

yapacağı alt tedbir kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği ulusal minimum

standartlara sahip bir ahır / ağılı varsa ve bu ahır / ağılı için modernizasyon,

genişletme veya yerinde yeniden inşa yatırımı yapacaksa, bu tür başvuru

sahipleri “Mevcut Tarımsal İşletme” olarak başvurularını yapacaklardır.

Yeni Tarımsal İşletme: Başvuru sahibinin yatırımın yapılacağı yerde, başvuru

yapacağı alt tedbir kapsamında hali hazırda üretim faaliyetini gerçekleştirdiği

ulusal minimum standartlara sahip bir ahır / ağılı yoksa ve burada yeni bir tarımsal

işletme kurulumu yapmak istiyorsa bu tür başvuru sahipleri “Yeni Tarımsal

İşletme” olarak başvurularını yapacaklardır.

Başvuru Koşulları 

103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

103-2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

103-4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Bu alt tedbirler kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede

yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

Başvuracak işletmelerde her üç tedbirde ortak olan şartlar

 1. 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu veya bilançosu 25 milyon

TL’yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

 1. Mevcut işletmeler, aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip

olmalıdır.

 • 5179 Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Arıcılık, Tıbbi aramatik bitkiler üzerine üretimden paketlenmesine kadar geçen süreç desteklenmektedir.

Başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullar

 1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru

teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

 1. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden

bir daimi çalışanı aşağıdaki eğitim ve tecrübeye sahip olmalı;

 • Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda eğitim veren meslek lisesi, yüksek

okul ya da üniversite diplomasına sahip olmalı veya

 • Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet

dökümünü ibraz etmeli veya,

 • Sadece gerçek kişiler için; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

kapsamında başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli Eğitim Bakanlığı

veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen Kamu ve Özel Sektör

Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair

sertifikaya sahip olmalı.

 1. Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin

hane halkından olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı

olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalı

 1. Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli “Ana Arı Üretim İzni” belgesine sahip olmalı
 1. Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 200 kovana sahip olmalı 

302-2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve mevcut

işletmelerde yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da

desteklenmektedir. 

Mevcut işletme: Başvuru sahibinin bu alt tedbir kapsamında faaliyet gösteren bir işletmesi varsa ve bu işletme için yatırım yapacaksa, mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler, proje başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyeti ile ilgili olan tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler.

Yeni İşletme: Başvuru sahibinin; yatırımın yapılacağı yerde bu alt tedbir kapsamında faaliyet gösteren halihazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul edilecektir.

İşletmenin Sağlaması Gerekli Koşullar

 1. 10 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 1 milyon

TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.

 1. Yerel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda,

Mevcut işletmeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

 1. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

Başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullar

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİndeki ile aynıdır.

302-3 KIRSAL TURİZM

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede

yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

İşletmenin Sağlaması Gerekli Koşullar

 1. 10 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 1 milyon

TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.

 1. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.
 2. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli sertifi kalara sahip olmalıdır.
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve pastaneler için 5179 sayılı Gıda Kanunu veya

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

 1. Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır.

Başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullar

 1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
 1. Başvuru sahibi (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bir daimi çalışanı),
 • Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda eğitim veren meslek lisesi ya da üniversite diplomasına sahip olmalı veya,
 • Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda (turizm, işletme vb) en az 3 yıl çalıştığına dair detaylı hizmet dökümünü ibraz etmeli veya
 • Sadece gerçek kişiler için başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığının yetki verilen Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmalıdır.

302-4 KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

 1. Mevcut işletme ise, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.
 1. Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya 10-50 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalıdır.
 1. Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya sadece gerçek kişi olması durumunda ise başvuru sahibi ile aynı adreste ikamet eden kişiye ait Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir.