Dış Ticaret Hibeleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Hibe Destekleri

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Destekleri.

Yurtdışı Onay Merci: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Başvuru süresi: 6 ay

Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Desteğin Kapsamı:

I. Mağazaların Desteklenmesi

 Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000USD

·         Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 USD

Ticari şirketler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$

·         Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000USD

 SDŞ’ler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000USD,

·         Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 USD.

II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

 Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000USD

·         Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

 Ticari şirketler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000USD

·         Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000USD

 SDŞ’ler:

·         Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000USD

·          Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 USD

III. Depoların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

·         Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000USD

·          Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

Ticari şirketler:

·         Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000USD

·          Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000USD

 SDŞ’ler:

·         Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000USD

·          Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000USD

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 Yurtdışı birimi bulunan;

·         DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000USD

·         Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000USD

·          Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000USD

 Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

·         DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;

·         Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000USD

 DTSŞ, SDŞ ve şirketler;

·         Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için.

Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Şirketler ile SDŞ’ler tarafından ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri desteklenir.

Destek Tutarı: Proje başına 10.000 USD

Destek Oranı: %70+10 (Şirketler), %80+10 (SDŞ’ler)

(Dış Tic. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılır)

Desteklenen Proje Sayısı: Yılda 5 adet (Şirketler), Yılda 10 adet (SDŞ)

Desteklenecek Personel Sayısı: En fazla 2 çalışan

Desteklenen Harcamalar:

Ulaşım:

a. Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti,

b. Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti,

Konaklama:

 Gidilen ülkede araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,

Satın Alınan Doküman ve Hizmetler:

Günlük 75 ABD Dolarını proje başına da 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla tercümanlık hizmeti gideri, proje başına 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak basılı doküman ve yayın gideri,

Numune Gönderim Giderleri:

Şirketler tarafından pazar araştırması yapılan ülkelere yönelik numune gönderim giderleri (Pazar araştırması gidiş tarihinden en erken 1 (bir) ay önceki veya pazar araştırması gidiş tarihinden en geç 3 ay sonraki dönemdeki numune gönderimlerini kapsar.),

Başvuru Süresi: En son harcamanın yapılmasından 6 ay itibaren

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya İGEME

Desteklenmeyecek Harcamalar

·    Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri

·    Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar

·    Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar

Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Desteğin Kapsamı: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek tutarı:

(Üst limitler)

·    Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 USD

·    Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 USD

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

·    Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 USD

·    Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 USD

Ayrıca:

·    Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında;

·    Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına,

·    Sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

·    Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar,

Başvurulacak Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.

Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: 6 ay

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)

Destek Süresi:

·    4 Yıl (Marka Destek Programı)

·    5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı:

I. İhracatçı Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 USD

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 USD

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

· Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 USD

· Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 USD

· Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 USD,

· Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 USD

· Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 USD

· Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 USD 

· Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 USD

· Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 USD olmak üzere toplam 10 mağaza

· Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)

desteklenir.

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

· Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

· Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,

· TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),

· Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

· Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 USD,

· Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri,

· Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

· Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 USD olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,

· İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,

· Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere

desteklenmektedir.

Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir